Comunicacións cos accionistas

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acordo de 13 de setembro de 2017 do Consello de Administración de “Regasificadora del Nosoeste, S.A.”, convócase ós accionistas á Xunta Xeral Extraordinaria que terá lugar no domicilio social, sito en Punta Promontoiro, s/n, Mugardos, A Coruña, o vindeiro día 18 de outono de 2017, ás 10:30 horas. A Xunta Xeral celebrarase co seguinte:

Orde do día

1. Exercicio por parte de Regasificadora del Noroeste, S.A. do Dereito de Adquisición Preferente.

2. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión.

De conformidade co disposto nos artigos 197 e concordantes da Lei de Sociedades de Capital, faise constar que os accionistas poderán solicitar dos administradores as informacións ou aclaracións que estimen precisas acerca dos asuntos comprendidos no Orde do Día, ou formular por escrito as preguntas que consideren pertinentes.

 

Mugardos, a 13 de setembro de 2017. O Presidente do Consello de Administración, José María Paz Goday.